ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้แบบออนไล์ (ผ่านประบบ Zoom)
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   03 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   2
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   01 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:41:35 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   01 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:40:10 ]