การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัดเชียงใหม่ การลงข้อมูลและจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม   นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   15 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  โรงพยาบาลรัฐในสังกัด โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด โรงพยาบาลเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถึ่น ตำรวจ ฯลฯ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   300
ผู้ประสานงาน   ศุภฤกษ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   30 พฤศจิกายน 2564  [ เวลา 20:44:18 ]
ผู้บันทึก   นายศุภฤกษ์ โนสุ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   01 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:26:43 ]