ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติงานสาธารณสุข มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   03 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผบห.สสจ.ชม/หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นางสาวรัตนจันทร์ นาดี
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   23 พฤศจิกายน 2564  [ เวลา 13:56:26 ]
ผู้บันทึก   MissWanthana Tanaset
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   23 พฤศจิกายน 2564  [ เวลา 15:41:44 ]