อบรมหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Instructors)
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานการประชุม   นางพรทิพย์ มธุรวาทิน
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   16 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสอ./รพ. และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.เชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20 คน
ผู้ประสานงาน   นายคัชทร กองกูล โทร.0909268632
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   10 พฤศจิกายน 2564  [ เวลา 11:27:59 ]
ผู้บันทึก   นายคัชทร กองกูล
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   10 พฤศจิกายน 2564  [ เวลา 13:30:08 ]