สอบสวนโรคโควิด 19
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ประธานการประชุม   นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม
สถานที่จัดประชุม    ห้องประชุม 3 [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   01 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่สอบสวน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   15
ผู้ประสานงาน   นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   12 ตุลาคม 2564  [ เวลา 09:08:28 ]
ผู้บันทึก   นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน
Link ระบบ Zoom/Webex  -
รหัสเข้าห้อง  -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   12 ตุลาคม 2564  [ เวลา 10:25:17 ]