คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ประธานการประชุม   ภญ.นฤมล ขันตีกุล
สถานที่จัดประชุม    ห้องประชุมอินทนนท์
วันที่จัดประชุม   22 กันยายน 2564 - 31 มีนาคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   40 คน
ผู้ประสานงาน   ภก.ประกาศิต มหาวงศ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   12 มกราคม 2565  [ เวลา 15:26:31 ]
ผู้บันทึก   นายพิรุณ อินตา
Link ระบบ Zoom/Webex  -
รหัสเข้าห้อง  -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   01 กันยายน 2564  [ เวลา 15:57:03 ]