ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับและหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (TEMSA)
      เรียนเจ้งทุกท่าน 
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับและหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (TEMSA) จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับและหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อม ในการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล และให้เครือข่ายมีความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพฯ ในการเป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

        
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จำนวน 1 คน
เข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/TEMSACM หรือตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
เอกสารดาวน์โหลด
        5.เชิญประชุม Temsa นครพิงค์  [9,822 Kb]
        4.เชิญประชุม Temsa รพท รพช  [4,918 Kb]
        3.เชิญประชุม Temsa นายกเทศมนตรี  [4,808 Kb]
        2 เชิญประชุม Temsaมูลนิธิ  [5,020 Kb]
        1 เชิญประชุม Temsa รพรัฐนอก เอกชน  [5,020 Kb]
 
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:38 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]