พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและตำบลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนนระดับอำเภอ DRTI+plus และทีมผู้ก่อการดี MERIT MAKER ในระดับเขต
      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานในระดับอำเภอและตำบลที่ผ่านการประเมินรับรองตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ DRTI+plus  และทีมผู้ก่อการดี MERIT MAKER ในระดับเขต จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานในการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในครั้งนี้
 
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:34 น.
ผู้บันทึก : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]