ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน และตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการกระทำความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประชาสัมพันธ์  จำนวน 4 แห่ง และพบว่ามีการกระทำผิดไม่จัดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 แห่ง
 
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:50 น.
ผู้บันทึก : นางญาณี ศิริวรรณ์  [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]