แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63-ก.ย64)
      แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาบอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2564(ต.ต63-ก.ย64)
เอกสารดาวน์โหลด
        1.แบบฟอร์มรายงานแบบประเมินรพ.อาหารปลอดภัยงบปี64(ต.ค63-ก.ย64)  [0 Kb]
        2.แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานโรงอาหารในรพ.75ข้อตามกฎกระทรวงฯปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64)  [0 Kb]
        3.แบบฟอร์มรายงานจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64)  [0 Kb]
        4.แบบฟอร์มรายงานตรวจสารปนเปื้อนในรพ.อาหารปลอดภัยปีงบ2564(ต.ค63-ก.ย64)  [0 Kb]
        5.แบบฟอร์มรายงานตัวอย่างเมนูสุขภาพในรพ.อาหารปลอดภัยปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64))  [0 Kb]
        6.แบบฟอร์มรายงานผลตรวจSI-2ตัวอย่างอาหารในโรงครัวรพ.ปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64)  [0 Kb]
        7.แบบฟอร์มสรุปรายงานเมนูชูสุภาพ(ปีงบ64ต.ค.63-ก.ย64)  [0 Kb]
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:05 น.
ผู้บันทึก : นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]