(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสอ.เมือง) จำนวน 1 รายการ
      (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสอ.เมือง) จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [0 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [0 Kb]
        (ร่าง)ประกาศประกวดราคา  [0 Kb]
 
วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 เวลา 15:27 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]