ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter)ชนิดพกพาฯ จำนวน 1 รายการ
      ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter)ชนิดพกพาฯ จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [43 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [158 Kb]
        ประกาศประกวดราคา  [594 Kb]
 
วันที่ : 08 เมษายน 2564 เวลา 15:48 น.   แก้ไขล่าสุด : 09 เมษายน 2564 เวลา 10:35 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]