(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 รายการ
      (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [40 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [147 Kb]
        (ร่าง)ประกาศประกวดราคา  [579 Kb]
 
วันที่ : 30 มีนาคม 2564 เวลา 21:23 น.   แก้ไขล่าสุด : 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:06 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]