(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ จำนวน 1 รายการ
      (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [42 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [185 Kb]
        (ร่าง)ประกาศประกวดราคา  [1,201 Kb]
 
วันที่ : 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:27 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]