(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter)ชนิดพกพาฯ จำนวน 1 รายการ
      (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter)ชนิดพกพาฯ จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [43 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [158 Kb]
        (ร่าง)ประกาศประกวดราคา  [1,115 Kb]
 
วันที่ : 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:25 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]