ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลบม./วัน รพ.สารภี
      ราคากลางจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัติเผยแพร่  [52 Kb]
        ราคากลาง  [421 Kb]
 
วันที่ : 08 ธันวาคม 2563 เวลา 09:40 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]