ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.กอสะเลียม อ.สันกำแพง
      ราคากลางจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัติเผยแพร่  [0 Kb]
        ราคากลาง  [0 Kb]
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:51 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]