ราคากลางงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านปง อำเภอแม่แตง
      ราคากลางจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัติเผยแพร่  [158 Kb]
        ราคากลาง  [579 Kb]
 
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:48 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]