ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สุงอายุและผู้พิการ รพ.สต.บ้านล้านตอง
      ราคากลางจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัติเผยแพร่  [0 Kb]
        ราคากลาง  [0 Kb]
 
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:45 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]