แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ฯ
      แผนจัดซื้อ
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนจัดซื้อ  [861 Kb]
 
วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:26 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]