ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอฝาง
      ราคากลางท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัติเผยแพร่  [0 Kb]
        ราคากลาง  [0 Kb]
 
วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:17 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]