เผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ 4 รายการ (งบเหลือจ่าย 2563)
      เผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ 4 รายการ (งบเหลือจ่าย 2563) ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        60-2563  [12,843 Kb]
        58-2563  [9,569 Kb]
        57-2563  [8,550 Kb]
        59-2563  [9,833 Kb]
 
วันที่ : 06 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]