สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 ครุภัณฑ์) งบเหลือจ่าย 2563
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 ครุภัณฑ์) งบเหลือจ่าย 2563  ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        สขร.1  [0 Kb]
 
วันที่ : 06 ตุลาคม 2563 เวลา 13:32 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]