แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      แผนประจำปี
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนจัดซื้อจัดจ้าง  [0 Kb]
 
วันที่ : 28 กันยายน 2563 เวลา 10:12 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]