ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (งบเหลือจ่าย)
      ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [669 Kb]
 
วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:37 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]