แผนจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ งปม.ปี ๖๓ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง
      เงินเหลือจ่าย ๓ รายการ
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ  [0 Kb]
 
วันที่ : 03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:42 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]