สัญญาซื้อขาย เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ
      สัญญา 32/2563 ลงวันที่่ 9 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [3,233 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:52 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]