สัญญาซื้อขาย เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน
      สัญญา 37/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [12,980 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:50 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]