สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
      สัญญา 35/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [9,405 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:49 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]