สัญญาซื้อขาย เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด
      สัญญา 34/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [10,335 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:48 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]