สัญญาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 120 ลบม./วัน รพ.ดอยสะเก็ด
      สัญญาจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาจ้าง  [2,041 Kb]
 
วันที่ : 28 เมษายน 2563 เวลา 15:14 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]