สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋
      สัญญาจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาจ้าง  [2,227 Kb]
 
วันที่ : 28 เมษายน 2563 เวลา 11:22 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]