สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเมืองงาม
      สัญญาจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาจ้าง  [2,548 Kb]
 
วันที่ : 28 เมษายน 2563 เวลา 11:18 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]