สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
      สัญญาจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาจ้าง  [2,669 Kb]
 
วันที่ : 22 เมษายน 2563 เวลา 15:17 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]