สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่การสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา
      สัญญาจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาจ้าง  [2,705 Kb]
 
วันที่ : 16 เมษายน 2563 เวลา 16:46 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]