สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียด  [124 Kb]
        บันทึกข้อความ  [26 Kb]
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [23 Kb]
 
วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13:33 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]