ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์
      สัญญาจ้างเลขที่ 62/2562
สัญญาจ้างเลขที่ 63/2562
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [276 Kb]
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [283 Kb]
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [40 Kb]
 
วันที่ : 07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:39 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]