แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1 สิงหาคม 2562)
      แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1 สิงหาคม 2562)
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียด  [130 Kb]
        บันทึกข้อความ  [242 Kb]
        สขร.1 สิงหาคม 2562  [144 Kb]
 
วันที่ : 03 กันยายน 2562 เวลา 13:48 น.   แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:18 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]