แบบสรุปผลจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 (ก่อสร้าง)
      สขร.ก่อสร้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        สขร.1  [213 Kb]
 
วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09:35 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]