สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รวมรางระบายน้ำ รพ.สันทราย
      ถนนรพ.สันทราย 
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาจ้าง  [427 Kb]
 
วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09:24 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]