สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ รายการยูนิตทำฟัน
      สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ รายการยูนิตทำฟัน สัญญาเลขที่ 56/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา 56/2562  [9,574 Kb]
 
วันที่ : 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 10:41 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]