ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต
      *** ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต. ***
เอกสารดาวน์โหลด
        การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  [61 Kb]
        ตลาด1  [209 Kb]
        การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ  [132 Kb]
        การจำหน่ายและสะสมอาหาร  [270 Kb]
        การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  [223 Kb]
        กิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ  [222 Kb]
        อัตราค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  [30 Kb]
 
วันที่ : 18 สิงหาคม 2558 เวลา 14:30 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ