สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [213 Kb]
        บันทึกข้อความ  [192 Kb]
        รายละเอียด  [2,082 Kb]
 
วันที่ : 02 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:28 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]