สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
      สัญญาจ้างก่อสร้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาจ้าง  [491 Kb]
 
วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]