เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ฉบับปรับปรุงใหม่
      ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ได้ส่งแบบประเมินการพัฒนา และยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย มาเพื่อให้พื้นที่สามารถนำเกณฑ์ไปใช้ประเมินได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเกณฑ์ที่ปรับใหม่ ได้แบ่งการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ๑๐ ข้อ ระดับดี ๑๕ ข้อ และระดับดีมาก ๒๐ ข้อ รายละเอียดและแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        เกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อปรับปรุงใหม่  [269 Kb]
 
วันที่ : 22 เมษายน 2557 เวลา 11:02 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ