รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
      ประจำเดือน มีนาคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [23 Kb]
        บันทึกข้อความ  [25 Kb]
        รายงานผลการดำเนินการ  [47 Kb]
 
วันที่ : 03 เมษายน 2562 เวลา 10:50 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]