รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ปี งปม.2562  [213 Kb]
 
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:06 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]