ขออนุมมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์
      สัญญาจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [457 Kb]
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [519 Kb]
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [413 Kb]
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [1,925 Kb]
        ขออนุมัตินำสัญญาจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์  [39 Kb]
 
วันที่ : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:12 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]