สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ
      สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ สำหรับงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาเลขที่ 47/2562 ลว 29 มีนาคม 2562  [2,508 Kb]
        สัญญาเลขที่ 46/2562 ลว 29 มีนาคม 2562  [2,460 Kb]
        สัญญาเลขที่ 45/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [3,088 Kb]
        สัญญาเลขที่ 44/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [3,497 Kb]
        สัญญาเลขที่ 43/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [3,045 Kb]
        สัญญาเลขที่ 42/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [2,439 Kb]
        สัญญาเลขที่ 41/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [4,468 Kb]
        สัญญาเลขที่ 40/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [6,194 Kb]
        สัญญาเลขที่ 39/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [6,031 Kb]
        สัญญาเลขที่ 38/2562 ลว 26 มีนาคม 2562  [3,060 Kb]
 
วันที่ : 03 เมษายน 2562 เวลา 14:40 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]