รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [23 Kb]
        บันทึกข้อความ  [26 Kb]
        รายงานผลการดำเนินการ  [44 Kb]
 
วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:15 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]